take-up of treasury bills nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

take-up of treasury bills nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm take-up of treasury bills giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của take-up of treasury bills.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • take-up of treasury bills

    * kinh tế

    sự tiêu thụ, sự bán các trái phiếu kho bạc