take-up motion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

take-up motion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm take-up motion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của take-up motion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • take-up motion

    * kỹ thuật

    máy đóng gói

    vật lý:

    cấu đóng gói