take-up reel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

take-up reel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm take-up reel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của take-up reel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • take-up reel

    * kỹ thuật

    lõi cuốn băng