take-up screw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

take-up screw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm take-up screw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của take-up screw.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • take-up screw

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    vít dùng cho cáp thép