combust nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

combust nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm combust giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của combust.

Từ điển Anh Việt

  • combust

    * động từ

    đốt cháy

Từ điển Anh Anh - Wordnet