combustibleness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

combustibleness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm combustibleness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của combustibleness.

Từ điển Anh Việt

  • combustibleness

    /kəm,bʌstə'biliti/ (combustibleness) /kəm'bʌstə'biliti/

    * danh từ

    tính dễ cháy

Từ điển Anh Anh - Wordnet