disgrace nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disgrace nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disgrace giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disgrace.

Từ điển Anh Việt

 • disgrace

  /dis'geis/

  * danh từ

  tình trạng bị ghét bỏ, tình trạng bị ruồng bỏ, tình trạng không được sủng ái

  to fall into disgrace; to be in disgrace: không được sủng ái

  tình trạng giáng chức, tình trạng giáng chức; tình trạng bị thất thế

  sự ô nhục, sự nhục nhã, sự hổ thẹn; điều ô nhục, điều nhục nhã, điều hổ thẹn

  to bring disgrace on one's family: làm hổ thẹn cho gia đình, làm nhục cho gia đình

  to be a disgrace to one's family: là một điều hổ thẹn cho gia đình, là một điều nhục nhã cho gia đình

  * ngoại động từ

  ghét bỏ, ruồng bỏ, không sủng ái

  giáng chức, cách chức

  làm ô nhục, làm nhục nhã, làm hổ thẹn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • disgrace

  Similar:

  shame: a state of dishonor

  one mistake brought shame to all his family

  suffered the ignominy of being sent to prison

  Synonyms: ignominy

  dishonor: bring shame or dishonor upon

  he dishonored his family by committing a serious crime

  Synonyms: dishonour, attaint, shame

  Antonyms: honor

  take down: reduce in worth or character, usually verbally

  She tends to put down younger women colleagues

  His critics took him down after the lecture

  Synonyms: degrade, demean, put down

  discredit: damage the reputation of

  This newspaper story discredits the politicians