section wire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

section wire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm section wire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của section wire.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • section wire

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dây thép định hình