section manager nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

section manager nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm section manager giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của section manager.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • section manager

    * kinh tế

    trưởng ban

    trưởng bộ phận