sectional plane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sectional plane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sectional plane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sectional plane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sectional plane

    * kỹ thuật

    mặt cắt

    xây dựng:

    mặt phẳng phân hình