sectional area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sectional area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sectional area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sectional area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sectional area

    * kỹ thuật

    diện tích mặt cắt

    diện tích tiết diện