sectionalized house nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sectionalized house nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sectionalized house giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sectionalized house.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sectionalized house

    * kỹ thuật

    nhà lắp ghép