sectionalized tower nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sectionalized tower nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sectionalized tower giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sectionalized tower.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sectionalized tower

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    cột tháp vùng hoạt động