sectionalized vertical antenna nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sectionalized vertical antenna nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sectionalized vertical antenna giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sectionalized vertical antenna.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sectionalized vertical antenna

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    ăng ten đứng phân đoạn