sectionalized busbar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sectionalized busbar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sectionalized busbar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sectionalized busbar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sectionalized busbar

  * kỹ thuật

  điện:

  cái phân đoạn

  thanh phân đoạn

  điện lạnh:

  thanh cái phân đoạn