sectionalize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sectionalize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sectionalize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sectionalize.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sectionalize

  * kỹ thuật

  phân đoạn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sectionalize

  divide into sections, especially into geographic sections

  sectionalize a country

  Synonyms: sectionalise