sectionalizer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sectionalizer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sectionalizer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sectionalizer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sectionalizer

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự ghép phân đoạn