sectional steel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sectional steel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sectional steel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sectional steel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sectional steel

    * kỹ thuật

    thép định hình

    thép hình