sectional house nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sectional house nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sectional house giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sectional house.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sectional house

    * kỹ thuật

    nhà lắp ghép