sectional rates nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sectional rates nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sectional rates giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sectional rates.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sectional rates

    * kinh tế

    phí vận chuyển phân đoạn

    vận khí phân đoạn