sectional gate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sectional gate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sectional gate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sectional gate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sectional gate

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cửa van phân đoạn