sectional metal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sectional metal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sectional metal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sectional metal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sectional metal

    * kỹ thuật

    kim loại định hình