sectional drive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sectional drive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sectional drive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sectional drive.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sectional drive

    * kỹ thuật

    sự truyền động bộ phận