sectional stove nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sectional stove nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sectional stove giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sectional stove.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sectional stove

    * kỹ thuật

    lò đoạn