section box dock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

section box dock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm section box dock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của section box dock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • section box dock

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ụ nổi phân đoạn