section name nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

section name nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm section name giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của section name.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • section name

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tên phân đoạn