section-mark nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

section-mark nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm section-mark giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của section-mark.

Từ điển Anh Việt

  • section-mark

    /'sekʃnmɑ:k/

    * danh từ

    dấu đoạn