section mill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

section mill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm section mill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của section mill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • section mill

    * kỹ thuật

    máy cán

    máy cán thép hình