section-name nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

section-name nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm section-name giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của section-name.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • section-name

    * kỹ thuật

    tên vùng