section hand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

section hand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm section hand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của section hand.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • section hand

    a laborer assigned to a section gang

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).