sectioning nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sectioning nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sectioning giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sectioning.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sectioning

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    chia đoạn