section man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

section man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm section man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của section man.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • section man

    someone who teaches a section of a large college course

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).