section layout nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

section layout nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm section layout giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của section layout.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • section layout

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bố trí đoạn