section steel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

section steel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm section steel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của section steel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • section steel

    * kỹ thuật

    thép thương phẩm