section beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

section beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm section beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của section beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • section beam

    * kỹ thuật

    dệt may:

    trục phân đoạn

    trục tách