section break nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

section break nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm section break giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của section break.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • section break

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    dấu ngắt phần

    dấu ngắt phân đoạn