section moment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

section moment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm section moment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của section moment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • section moment

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mômen tiết diện