sectioned nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sectioned nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sectioned giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sectioned.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sectioned

  Similar:

  segment: divide into segments

  segment an orange

  segment a compound word

  Synonyms: section

  sectional: consisting of or divided into sections

  a sectional sofa

  sectioned plates

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).