section modulus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

section modulus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm section modulus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của section modulus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • section modulus

  * kỹ thuật

  môđun chống uốn

  môđun tiết diện

  mômen kháng

  mômen quán tính

  xây dựng:

  mômen chống uốn