section repair nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

section repair nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm section repair giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của section repair.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • section repair

    * kỹ thuật

    ô tô:

    sự phân vùng sửa chữa thân xe (làm đồng)