section of pass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

section of pass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm section of pass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của section of pass.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • section of pass

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    tiết diện rãnh trục cán