section warping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

section warping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm section warping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của section warping.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • section warping

    * kỹ thuật

    dệt may:

    sự mắc phân đoạn