section paper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

section paper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm section paper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của section paper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • section paper

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    giấy ô vuông