section chief nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

section chief nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm section chief giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của section chief.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • section chief

    * kinh tế

    chủ nhiệm phân bộ

    trưởng ban

    trưởng khoa