section drawing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

section drawing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm section drawing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của section drawing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • section drawing

    * kỹ thuật

    hình chiếu mặt cắt

    cơ khí & công trình:

    hình vẽ mặt cắt