section header nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

section header nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm section header giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của section header.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • section header

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đoạn đầu trang

    tiêu đề phân đoạn