section material nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

section material nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm section material giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của section material.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • section material

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    vật liệu định hình