section at crown of arch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

section at crown of arch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm section at crown of arch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của section at crown of arch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • section at crown of arch

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mặt cắt đỉnh vòm