ad smith nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ad smith nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ad smith giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ad smith.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ad smith

    * kinh tế

    người viết quảng cáo