adobe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adobe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adobe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adobe.

Từ điển Anh Việt

 • adobe

  /ə'doubi/

  * danh từ

  gạch sống (phơi nắng, không nung)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • adobe

  * kỹ thuật

  đất nện

  đất sét pha cát

  gạch hong khô

  gạch không nung

  gạch mộc

  gạch phơi nắng

  nhà (bằng) gạch mộc

  xây dựng:

  gạch sống

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • adobe

  the clay from which adobe bricks are made

  sun-dried brick; used in hot dry climates

  Synonyms: adobe brick